DIGITALNI TERMOREGULATORI

Familiju termoregulatora DIGITERM odlikuje digitalna koncepcija ne samo u prikazu temperature već i u kompletnoj obradi signala. Zajedničke karakteristike za sve termoregulatore su:
napajanje: 230Vac ili 24Vdc
potrošnja: oko 2VA (digiterm8T 4VA)
relejni izlazi: 5A/250Vac sa svetlosnom signalizacijom uključenosti na prednjoj ploči
zadavanje svih parametara obavlja se tasterima na prednjoj ploči uredjaja a njihovo očitavanje na led displeju sa tri cifre
svi uredjaji poseduju potenciometar za kalibraciju kojim se može poništiti uticaj dužine kablova na merenje (za otporne sonde); kod višekanalnih uredjaja kalibracija se vrši za svaki kanal ponaosob
svi zadati parametri (temperature, vremena...) ostaju upamćeni u slučaju nestanka napajanja
uredjaji koji rade sa pozitivnim i negativnim temperaturama mogu se konfigurisati za režim grejanja ili hladjenja
vrsta regulacije: on/off
opsezi merenja i rezolucija zavise od sondi koje se koriste

digiterm 1t 72x36mm DIGITERM 1T

Digiterm 1 M je precizni digitalni termometar.

Digiterm 1T je jednokanalni termokontroler namenjen za merenje i kontrolu temperature u širokom opsegu.Tasterima na prednjoj strani uredjaja zadaju se radna temperatura i histerezis.
Sonde i temperaturni opsezi za DIGITERM1M i 1T:
- 20/+100 C - Pt1000- rezolucija 0.1C; tačnost +/-1%; KTY81- tačnost +/-1,5%
- 50/+200 C -Pt100; Pt1000 - rezolucija 1C tačnost +/-1%
- 50/+500 C-Pt100;Pt1000; rezolucija 1C tačnost +/-1%

-na raspolaganju su kućišta 96x48mm (otvor za ugradnju 93x45mm) i 75x33mm(otvor za ugradnju 70x29mm)

DIGITERM 1VT
DIGITERM 1T

Kombinacija termoregulatora i vremenskog člana. Po dostizanju zadate temperature počinje da teče vreme koje je prethodno podešeno. Temperatura se održava sve dok ne istekne zadato vreme. Tada se relejni izlaz gasi a na displeju se izmenjuju trenutna vrednost temperature i poruka "END" kao znak da je proces završen. Vreme se može zadati od 0-99.9 sati u koracima po 0.1 sat. Ovakav termoregulator se može koristiti u hemijskoj i prehrambenoj industriji (plastifikacija metala,procesi pečenja i sušenja...) medicini (sterilizatori) i sl.
Temperaturni opsezi i sonde:
-50/+200C- Pt100, Pt1000-rezolucija 1C
-50/+500C -Pt100, Pt1000-rezolucija 1C

--na raspolaganju su kućišta 96x48mm i 75x33mm

DIGITERM3R DIGITERM 3R
Koncipiran kao i Digiterm1T sa tom razlikom što poseduje tri relejna izlaza koji reaguju na različitim temperaturama. Podešavanje temperature reagovanja i histerezisa se vrši za svaki relejni izlaz ponaosob. Primena: postupno isključivanje grejača kada se približavamo zadatoj temperaturi, zasebni pragovi za održavanje temperature, signalizaciju i alarm, uključenje/isključenje više rashladnih kompresora u zavisnosti od temperature, sušare za drvo i sl. Temperaturni opsezi i tipovi sondi su kao kod Digiterm 1M i 1T.
  DIGITERM 2T

Digiterm 2T je dvokanalni termoregulator. Karakteristike su slične kao za Digiterm 1T uz dodatnu mogućnost da se za svaki od kanala nezavisno zada granična temperatura. Histerezis (i njegov znak) je fiksiran i iznosi +1C (na zahtev druge vrednosti) . Kućište 96x48mm. Temperaturni opsezi: -30/100C (KTY)
-50/+200C i -50/+500 C (Pt1000).

digiterm 8t DIGITERM 8M, 8T


Digiterm 8M je osmokanalni termometar. Poseduje osam ulaza za sonde i omogućava prikaz merenih temperatura jednu za drugom , u automatskom režimu rada, ili prikazuje temperaturu odabranog kanala u ručnom režimu rada. Konfigurisanje vrste rada i izbor kanala koji se prikazuje vršimo pomoću tastera na prednjoj ploči uredjaja. Prikaz temperature se vrši na LED displeju sa tri cifre, a redni broj kanala koji se trenutno očitava vidljiv je na posebnom displeju. Temperaturni opsezi:: -50/+200C i -50/+500 C
Sonda: Pt 100.
Kućište:96x96mm
Digiterm 8T je osmokanalni termoregulator. Karakteristike su slične kao za Digiterm8M uz dodatnu mogućnost da se za svaki od kanala nezavisno konfiguriše režim rada (grejanje/hladjenje), granična temperatura i histerezis. Temperaturni opsezi: -50/+200C i
-50/+500 C
Sonda: Pt 100.
Kućište:96x96mm

DIFERNCIJALNI TERMOSTAT DIFERENCIJALNI TERMOSTAT - DIFTERM
Diferencijalni termokontroler služi za grejanje vode u solarnim sistemima. Poseduje dve sonde koje rade u opsegu 0...100C. Na displeju se mogu prikazati temperature bojlera i kolektora (po izboru korisnika). Kad temperatura kolektora naraste za odredjenu vrednost iznad temperature bojlera uključuje se relejni izlaz koji omogućava uključenje pumpe. Kad razlika temperatura bojlera i kolektora opadne na odredjenu vrednost pumpa se isključuje. Temperaturne razlike zadaje korisnik u zavisnosti od toga da li se radi o direktnom sistemi ili sistemu sa izmenjivačem.
akvizicioni sistem AKVIZICIONI SISTEM
Namenjen je za prikaz, prikupljanje, memorisanje i štampanje podataka o izmerenim temperaturama u hladnjačama, sušarama, prehrambenoj, hemijskoj, farmaceutskoj industriji i sl. Standardno ima dvanaest mernih mesta sa kojih se prikupljaju podaci čija se trenutna vrednost prikazuje na displeju.
Vrednosti temperatura mogu biti u granicama -50...+100C. Rezolucija je 0,1C, a tačnost prikaza +/-0,5C. Svakog sata izmerene vrednosti se upisuju u memoriju i tu ostaju zapamćene zajedno sa vremenom (datum i sat) kada su očitane. Memorija je dovoljna za približno četrdesetodnevne podatke. Upamćeni podaci se mogu prikazati na displeju ili u formi tabelarnog izveštaja odštampati. Sistem i izveštaji koji se tampaju mogu biti od koristi pri praćenju temperatura u cilju zadovoljavanja odredjenog tehnološkog postupka, uštede u energiji, generisanja izveštaja radi zadovoljavanja ISO standarda ili pri izvozu proizvoda. Na zahtev se mogu napraviti akvizicioni sistemi sa drugač ijim karakteristikama (broj mernih mesta, učestalost akvizicije, veličina memorije...)

TEMPERATURNE SONDE
SONDA PT1000SONDA PT100SONDA KTYSONDA J
MERAČI I REGULATORI VLAŽNOSTI
merač vlažnosti vazduha DIGITALNI REGULATOR VLAŽNOSTI - RV
Digitalni regulatori vlažnosti su programabilni mikroprocesorski uredjaji kojima se vrši merenje i kontrola relativne vlažnosti vazduha u sistemima za klimatizaciju, sušarama, komorama za čuvanje voća i povrća, uzgajalištima pečurki, sušarama za drvo, testenine, lekovito bilje i sl.
Regulatore vlažnosti odlikuje potpuno digitaIna koncepcija ne samo u prikazu već i kompletnoj obradi signala.
Osnovne karakteristike ovih uredjaja su:
-napajanje: 220Vac ili 24Vdc
-potrošnja: oko 2VA
-relejni izlazi: 5A/250Vac sa svetlosnom signalizacijom na prednjoj ploči
-prikaz: LED displej sa dve cifre
-zadavanje parametara: tasterima na prednjoj ploči uredjaja
-opseg merenja: 5-95% relativne vlažnosti
-rezolucija: 1 % RH
-linearnost: +/-1 %
-radni temperaturni opseg:0-50C
RV je programabilni digitalni uredjaj za merenje i regulaciju vlažnosti vazduha sa dva relejna izlaza. Zadaju se sledeći parametri: donja granica (DG), histerezis donje granice (Hdg), gornja granica (GG) i histerezis gornje granice (Hgg). Može se koristiti za održavanje vlažnosti unutar zadatih granica (relejni izlazi će po potrebi uključivati vlaženje ili sušenje vazduha) ili samo za detekciju da je relativna vlažnost dostigla izvesni procenat (koristi se jedan od relejnih izlaza K1 ili K2 zavisno od toga da Ii je potrebno sušenje ili ovlaživanje vazduha).

Uskoro: kombinovani uredjaj za merenje i regulaciju vlažnosti i temperature. Visok stepen zaštite merne sonde omogućiće upotrebu u zaprljanim sredinama.
DIMENZIONE SKICE
KUĆIŠTE 96X48mm

 

U cilju racionalizacije proizvodnje i stalnog poboljšanja kvaliteta proizvoda moguće su izmene u izgledu i karakteristikama stvarnih uredjaja u odnosu na prikaz u ovom katalogu.

 

POČETNA PROIZVODI