BROJAČI I POKAZNI INSTRUMENTI
 
BROJAČI
BROJAČ

Digitalni brojači koriste se za brojanje komada, ciklusa obrtaja i sl. u automatizaciji procesa. Uredjaji koriste mikrokontroler, što omogućava veliku prilagodljivost konkretnim potrebama. Moguće je brojanje na gore ili na dole, uz zadavanje broja komada tasterima na prednjoj ploči. Zadata ili trenutno izbrojana vrednost vidljiva je na LED displeju. Za ulaz brojača se može koristiti mikroprekidač ili razne vrste sondi: induktivne, kapacitivne, optički prekidač , optokapler. Relejni izlaz postaje aktivan u trajanju cca 2s kad se dostigne zadati kriterijum nakon čega rele otpusti a brojač automatski ponovo ponudi broj sa kojim je započeto brojanje. Na zahtev su moguće druge verzije (ručni reset, duže vreme aktivnosti releja od 2s itd.)
-napajanje: 230V ac ili 24Vdc
-potrošnja: oko 2VA
-funkcija: brojanje od zadate cifre ili do zadate cifre
-ulaz: beznaponski kontakt, normalno otvoren (ili specificirati tip senzora)
-relejni izlaz: 5A/230Vac
-memorisanje zadate i trenutno odbrojane vrednosti u slučaju nestanka napajanja

-kućište za panelnu ugradnju 96x48x75mm (otvor za ugradnju 93x45mm)

OBRTOMERI
obrtomer

OBRTOMER SA DISPLEJEM I RELEJNIM IZLAZOM

Obrtomer je mikroprocesorski uredjaj kojim se vrši merenje i kontrola broja obrtaja. Može se primeniti za prikaz broja obrtaja, detekciju da je pogon dostigao neki broj obrtaja ili da je stao. Uredjaj ima relejni izlaz, koji se aktivira kada se dostigne zadata vrednost. Zadavanje graničnih vrednosti se vrši tasterima na prednjoj ploči uredjaja, a za prikaz se koristi LED displej sa 4 cifre. Za ulaz obrtomera se mogu koristiti razne vrste sandi: induktivne, kapacitivne, optički prekidač, optokapler.
Osnovne karakteristike:
-napajanje: 230Vac
-potro nja oko 2VA
-relejni izlaz: 5A/230Vac
-merenje: u tri opsega sa automatskim preklapanjem (3-99.9 obrt/min ;100- 999 obrt/min ; 1000-9990 obrt/min)
-rezolucija:0.1-10 ob/min zavisno od mernog opsega
-tačnost: 1 %
-memorisanje zadatih vrednosti u slučaju nestanka napajanja
kućište: za panelnu ugradnju 96x48x68mm
(otvor za ugradnju 93x45mm)

OBRTOMER KOLUBARA

OBRTOMER SA RELEJNIM ILI STRUJNIM IZLAZOM

Koristi se za nadzor motora, transportnih traka i sl. Informacija o broju okretaja dobija se pomoću induktivnog prekidača. Kada broj okretaja padne ispod onog koji je zadat potenciometrom na prednjoj ploči izlazni rele otpusti što se može iskoristiti za alarm ili gašenje nadziranog motornog pogona. Proizvodi se i verzija kontrolora obrtaja koja umesto relejnog ima strujni izlaz (0-20mA) direktno proporcionalan broju okretaja u minutu.
Uredjaj se ugradjuje u kućište sa stepenom zaštite IP65 što omogućava korišćenje u teškim industrijskim uslovima.

OBRTOMER OB2
FREKVENCMETAR
FREKVENCMETAR Služi za prikaz učestanosti napona kojim se napaja bilo da je u pitanju gradska mreža ili napon generisan agregatom.
Osnovne karakteristike:
-napajanje: 230Vac
-potrošnja: 2VA
-prikaz: LED displej 3cifre (50.0Hz)
-kućište za panelnu ugradnju
-kod varijante sa relejnim izlazom moguće je podesiti dva praga na kojima će relejni izlaz reagovati

POKAZNI INSTRUMENT ZA STRUJNU PETLJU 4...20mA
INSTRUMENT 4...20mA

Pokazni instrument za strujnu petlju 4...20mA. Napajanje instrumenta je iz strujne petlje (nije potrebno zasebno eksterno napajanje), pad napona na instrumentu je oko 2V. Moguće je nezavisno podeš avanje nule i maksimuma skale. LCD displej 3 1/2 cifre.
AMPERSATMETAR Ah
ampersatmetar


Instrument baziran na mikrokontoleru za merenje predatog broja amper-sati nekom procesu. Nalazi primenu u galvanizaciji, hemijskoj industriji, pri punjenju ili pražnjenju akubaterija i sl. Ulaz je sa šenta (60mV). Opseg merenje je od 0.1 do 999999Ah. Poseduje relejni izlaz a tasterima na prednjoj ploči moguće je zadati kriterijum pri kome će rele reagovati.

DIGITALNI POKAZNI INSTRUMENTI [Adc, Aac, Vdc,Vac,%, ......]

 

ampermetar

pokazni instrument

Služe za prikaz napona, struje ili neke neelektrične veličine koja je pretvorena u napon ili struju (temperatura, pritisak, nivo.... pretvoreni u standardne naponske ili strujne signale 0...4...20mA, 0-10V, 0..60mV ac/dc sa šenta). Osnovni opsezi ulaznog napona su 200mV i 2Vdc mada se mogu dovesti bilo koje vrednosti napona a kalibracionim potenciometrima unutar instrumenta podesiti nula i maksimum skale. Prikaz je na led displeju 3 1/2 cifre ili 4 1/2 cifre. Instrumenti poseduju sopstveno napajanje (230Vac), galvanski odvojeno od signala koji se meri i ugradjeni su u kućište za panelnu ugradnju dimenzija 96x48x75mm (Š xVxD). Otvor za ugradnju je 93x45mm. Mogu se napraviti i instrumenti sa većim ciframa radi bolje vidljivosti iz daljine a ugradnja može biti i u kućišta sa visokim stepenom za tite (IP65) ako to zahtevaju uslovi ambijenta.
DISPLEJ 100mm
instrument sa lokomotive Aanalogni instrumenti sa lokomotive zamenjeni digitalnim instrumentima uz dodatak relejnih izlaza kojima se na odredjenim vrednostima vrši uključenje/isključenje, signalizacija ili zaštitno gašenje sistema.
U cilju racionalizacije proizvodnje i stalnog poboljšanja kvaliteta proizvoda moguće su izmene u izgledu i karakteristikama stvarnih uredjaja u odnosu na prikaz u ovom katalogu.
POČETNA PROIZVODI